Detské skákacie atrakcie. Nafukovacie skákacie hrady a trampolíny na spoločenské podujatia a malé rodinné oslavy.

www.HopiHopPezinok.sk Facebook - HopiHopPezinok

Všeobecné zmluvné podmienky

  1. Nájomná zmluva predmetu „skákacie atrakcie“ (ďalej len „predmet nájmu“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami buď vo forme samostatnej písomnej zmluvy alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom alebo vo forme písomnej prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky (ďalej len „zmluva“).

  2. Predmet nájmu je s obsluhou (pričom pod obsluhou sa rozumie osoba/osoby poverená/é zo strany prenajímateľa), pričom obsluha je povinná sa dostaviť včas aj s predmetom nájmu na miesto a čas určenom v zmluve nájomcom/objednávateľom. Nájomca/Objednávateľ je povinný zaplatiť za nájom dohodnuté nájomné, ktoré začína plynúť od momentu zapožičania predmetu nájmu až do jeho riadneho odovzdania/vrátenia, na mieste určenom v zmluve.

  3. V závislosti od typu predmetu nájmu pri jeho zapožičaní nájomca zloží zálohu vo výške 100 EUR/1ks. Záloha bude vrátená v plnej výške pokiaľ nedôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu predmetu nájmu.

  4. Predmet nájmu je konkrétne typovo určený spolu s príslušenstvom. Pri odovzdaní Nájomcovi/Objednávateľovi obsluha/prenajímateľ spíše preberací protokol.

  5. Predmet nájmu je zapožičaný v riadnom technickom stave spolu s príslušenstvom. Predmet nájmu je pri zapožičaní čistý a vracia sa nafúknutý v čistom stave.

  6. Nájomca/Objednávateľ je povinný dodržiavať nasledovne bezpečnostné podmienky: umiestnenie predmetu nájmu je nutné na rovnej ploche bez výčnelkov s použitím priloženej podložky so vzdialenosťou od iných predmetov min. 1,5m, kompresor nemôže byť zakrytý žiadnou prikrývkou a počas celej prevádzky musí stáť pevne na svojom mieste, pri daždi okamžite treba vypnúť kompresor, vypojiť ho z elektrickej siete a uložiť na suché miesto, predmet nájmu musí byť vyfúknutý v prípade veterného počasia, pri vstupe na predmet nájmu je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny t.j. žiadne ostré a tvrdé predmety alebo časti oblečenia napr. kľúče, hračky, slnečné okuliare, šiltovky, prstene atd. Potrebné je obmedziť na minimum predmety, ktoré by mohli ublížiť osobe alebo ktorými by si mohli osoby navzájom ublížiť pri používaní predmetu nájmu. Zákaz manipulácie s ohňom alebo inými horľavými predmetmi v blízkosti predmetu nájmu. Zákaz konzumácie jedla a pitia na predmete nájmu. Predmet nájmu je nutné udržiavať vo vnútri čistý a suchý po celý čas nájmu. Vstup na predmet nájmu vždy bosí, bez obuvi. Rešpektovanie záťaže a obmedzenie počtu osôb na predmete nájmu, pričom tieto parametre sú bližšie určené typom predmetu nájmu v zmluve/preberajúcom protokole.

  7. Nájomca/Objednávateľ sa zaväzuje počas celej doby zapožičania predmetu nájmu, že akékoľvek vzniknuté poškodenie, nehodu, alebo odcudzeniu, či jeho častí-doplnkov, nesie na vlastnú zodpovednosť a nemá voči prenajímateľovi z tohto titulu žiadne záväzky. V prípade takto spôsobenej škody sa zaväzuje Nájomca/Objednávateľ, že odškodní a súhlasí so zbavením zodpovednosti prenajímateľa v plnom rozsahu, ako aj akýchkoľvek účastníkov a všetky náklady, škody, nároky, požiadavky, práva a nároky akéhokoľvek druhu alebo charakteru, vrátane primeraného právneho zastúpenia, a vrátane všetkých nedbanlivostných pohľadávok alebo nárokov, ktoré môžu vzniknúť a ktoré vyplývajú z choroby, zranenia, poškodenie majetku, smrti alebo iné škody alebo zranenia, ktoré nie sú zahrnuté v tomto dokumente, a ktoré sú vyskytujúce sa počas alebo ako následok svojej účasti a/alebo tretích osôb na predmete nájmu.

  8. Nájomca/Objednávateľ je povinný zdokumentovať a/alebo odfotografovať vzniknutú akúkoľvek škodu na predmete nájmu na mieste a v čase vzniknutia takejto škody, pričom dokument musí obsahovať aj identifikačné údaje a podpis škodcu/vinníka a poškodeného, ako aj stručný popis škodovej udalosti.

  9. V prípade, že Nájomca/Objednávateľ nevráti predmet nájmu po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa predmet nájmu bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie predmetu nájmu Nájomcom/Objednávateľom, pričom Nájomca/Objednávateľ je povinný niesť náklad, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia predmetu nájmu je Nájomca/Objednávateľ povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý 4-hodinový časový interval po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dvojnásobku dohodnutého nájomného.

  10. Platba za zapožičaný predmet nájmu sa realizuje pri prevzatí predmetu nájmu na mieste určenom v zmluve alebo na základe vystavenej faktúry prenajímateľa objednávateľovi/nájomcovi.

Zmluva na stiahnutie

Zmluva skákacie atrakcie 2011 (.doc, WORD)
GASTROM s.r.o. IceHotBox Slim Pasta Tino Marlenka Švéda
Copyright © 2018. www.HopiHopPezinok.sk. Všetky práva vyhradené.